PARCELY - PROSTŘEDNÍ VES

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Více o Obci Bohdaneč a Prostřední Vsi naleznete na: https://www.obecbohdanec.cz/


Vážená paní / Vážený pane,

v zastoupení Obce Bohdaneč si Vám tímto dovoluji poděkovat za Váš projevený zájem o koupi stavební parcely v obci Bohdaneč - Prostřední Ves.

Níže naleznete nezbytné poklady pro Vaše důkladné rozhodnutí a předložení závazné nabídky k Vámi zvolené parcele.

V rámci výběrového řízení můžete podat nabídky na více parcel. Prosím však, abyste v přihláškách uvedli jejich priority.

Výběrové řízení bude ukončeno 20. ledna 2022. 

Vaše závazné nabídky mi, prosím, do daného termínu zasílejte na emailovou adresu: danamaria.stankova@re-max.cz

Do předmětu zprávy uveďte: "VŘ - číslo parcely - Prostřední Ves". 

21. ledna 2022 bude zastupitelstvu Obce Bohdaneč z mé strany dodán report z výběrového řízení. 

Zastupitelstvo obce, na svém zasedání  23. ledna 2022, rozhodne o budoucích vlastnících jednotlivých parcel.


Pro lepší orientaci zde naleznete znázornění polohy jednotlivých parcel. 


Nabídka 7 parcel pro výstavbu 6 RD

PARCELA Č. 267/6

Výměra: 939 m2

Cena: 1 173 750 CZK

Číslo zakázky/nemovitosti:  020-NP05947

Na této parcele je uložen metalický kabel - viz. MAPKA METALIKA A OPTIKA níže. Obcí Bohdaneč již bylo zažádáno o překládku dané "metaliky" - viz. PROJEKT níže. Daná síť tedy bude spol. CETIN přeložena, kabely fyzicky v zemi na daném pozemku zůstanou. Není problém, aby si je vlastník, pokud tak bude chtít, následně odstranil. Není však nezbytné. 

U této parcely probíhá změna výměry v KN. Vše dle aktuálního geometrického plánu - viz níže. V době složení rezervační zálohy - depozita, bude již změna zapsána v Katastru nemovitostí. Do té doby nebude rezervační záloha skládána.

AKTUÁLNÍ LV PARCELY

PARCELA Č. 267/7

Výměra: 961 m2

Cena: 1 201 250 CZK

Číslo zakázky/nemovitosti: 020-NP05937

Přes tuto parcelu částečně vede optická síť. Viz. MAPKA METALIKA A OPTIKA. Bude tedy nutné při výstavbě rodinného domu dodržet ochranné pásmo 1,5 m, aby byl zachován případný přístup při opravě dané sítě.

Na této parcele je uložen metalický kabel - viz. MAPKA METALIKA A OPTIKA níže. Obcí Bohdaneč již bylo zažádáno o překládku dané "metaliky" - viz. PROJEKT níže. Daná síť tedy bude spol. CETIN přeložena, kabely fyzicky v zemi na daném pozemku zůstanou. Není problém, aby si je vlastník, pokud tak bude chtít, následně odstranil. Není však nezbytné.

AKTUÁLNÍ LV PARCELY

PARCELA Č. 267/8

Výměra: 959 m2

Cena: 1 198 750 CZK

Číslo zakázky/nemovitosti: 020-NP05936

Přes tuto parcelu částečně vede optická síť. Viz. MAPKA METALIKA A OPTIKA. Bude tedy nutné při výstavbě rodinného domu dodržet ochranné pásmo 1,5 m, aby byl zachován případný přístup při opravě dané sítě.

Na této parcele je uložen metalický kabel - viz. MAPKA METALIKA A OPTIKA níže. Obcí Bohdaneč již bylo zažádáno o překládku dané "metaliky" - viz. PROJEKT níže. Daná síť tedy bude spol. CETIN přeložena, kabely fyzicky v zemi na daném pozemku zůstanou. Není problém, aby si je vlastník, pokud tak bude chtít, následně odstranil. Není však nezbytné.

AKTUÁLNÍ LV PARCELY 

PARCELA Č. 267/9

Výměra: 1.000 m2

Cena: 1 250 000 CZK

Číslo zakázky/nemovitosti:  020-NP05948

U této parcely probíhá změna výměry v KN. Vše dle aktuálního geometrického plánu - viz níže. V době složení rezervační zálohy - depozita, bude již změna zapsána v Katastru nemovitostí. Do té doby nebude rezervační záloha skládána.

AKTUÁLNÍ LV PARCELY

PARCELA Č. 268/3

Výměra: 991 m2

Cena: 1 238 750 CZK

Číslo zakázky/nemovitosti:  020-NP05949

U této parcely probíhá změna výměry v KN. Vše dle aktuálního geometrického plánu - viz níže. V době složení rezervační zálohy - depozita, bude již změna zapsána v Katastru nemovitostí. Do té doby nebude rezervační záloha skládána.

AKTUÁLNÍ LV PARCELY 

Parcely prodávající se jako celek - 1.318 m2

PARCELA Č. 268/1

Výměra: 591 m2

Cena: 738 750 CZK

Číslo zakázky/nemovitosti:  020-NP05951

Na této parcele je možné realizovat výstavbu rodinného domu. Koeficient zastavitelnosti 60 %.

U této parcely probíhá změna výměry v KN. Vše dle aktuálního geometrického plánu - viz níže. V době složení rezervační zálohy - depozita, bude již změna zapsána v Katastru nemovitostí. Do té doby nebude rezervační záloha skládána. 

AKTUÁLNÍ LV PARCELY 

PARCELA Č. 270/3

Výměra: 727 m2

Cena: 908 750 CZK

Číslo zakázky/nemovitosti:  020-NP05950

Tato parcela je již mimo území vymezené pro výstavbu, proto zůstane pouze zahradou k parcele č. 268/1.

AKTUÁLNÍ LV PARCELY 


POZNÁMKA: 

Číslo zakázky/nemovitosti uvádějte do ZÁVAZNÉ NABÍDKY KE KOUPI NEMOVITOSTI do bodu I. Identifikační údaje nemovitosti.


PŘÍLOHOVÁ ČÁST - DOKUMENTY 

ZÁMĚR OBCE BOHDANEČ

GEOMETRICKÝ PLÁN

PŘÍLOHA GEOMETRICKÉHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MAPKA - PŘÍLOHA K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

PROJEKT

Zde je Vám k dispozici návrh projektu, který před několika měsíci nechala obec Bohdaneč vypracovat. Není pro Vás závazný, pouze ilustrativní. Máte zde možnost vidět i znázornění překládky metalického kabelu a retenční nádrž.

MAPKA - METALIKA A OPTIKA

ZÁPIS ZASTUPITELSTVA - VÝSTAVBA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, DEŠŤOVÉ KANALIZACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SMLOUVA ČEZ 

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

Originál HG posudku, opatřený kulatým razítkem, máte možnost získat k nahlédnutí na OÚ v Bohdanči v úředních hodinách.


PRAVIDLA A POKYNY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

  1. Tato pravidla a pokyny k výběrovému řízení nemovitosti (souhrnně dále jen "Pravidla") upravují způsob výběru nabídky na koupi nemovitosti prodávajícím, kterou zprostředkovává realitní kancelář RE/MAX (dále jen "Výběrové řízení").. 
  2. Prodávající prostřednictvím smluvní realitní kanceláře RE/MAX uvedené v Podmínkách Výběrového řízení (dále jen "Kancelář RE/MAX) vyzve ty zájemce, kteří vůči Kanceláři RE/MAX projevili zájem zúčastnit se Výběrového řízení, aby podali závaznou nabídku na koupi nemovitosti (dále jen "Nabídka").
  3. Zájemce obdrží výzvu k podání Nabídky elektronicky na kontaktní emailovou adresu, kterou zájemce za tímto účelem poskytl Kanceláři RE/MAX (dále jen "Výzva"). Výzvu tvoří průvodní zpráva a přílohy k ní. Jedná se o: 

a) Pravidla,  b) Podmínky výběrového řízení, c) Návrh Dohody o složení blokovacího depozita (dále jen "Dohoda"), d) Formulář "Závazná nabídka ke koupi nemovitosti" (dále jen "Formulář");

4.        Zájemce před podáním Nabídky zkontroluje úplnost doručené Výzvy a pozorně se seznámí s celým jejím obsahem. Případné dotazy k obsahu Výzvy nebo podrobnosti o zpracování osobních údajů může zájemce uplatnit písemně u Kanceláře RE/MAX prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Podmínkách výběrového řízení v termínu k podání Nabídek.

5.      Nabídku lze podávat pouze prostřednictvím Formuláře. Formulář musí obsahovat identifikační číslo nemovitosti, která je předmětem Výběrového řízení a k níž se Nabídka vztahuje (dále jen "Nemovitost"). Na jednom formuláři lze podat pouze jednu nabídku k jedné určité nemovitosti, jinak nebude k nabídce přihlíženo. Zájemce vyplní pravdivě a úplně všechny údaje požadované Formulářem a připojí vlastnoruční podpis.

6.      Vyplněný Formulář zájemce naskenuje do zcela čitelného souboru formátu PDF, případně JPG, a odešle naskenovaný/ofocený na e-mailovou adresu: danamaria.stankova@re-max.cz.

7.       Termín k podání a způsob doručení Nabídek určují Podmínky výběrového řízení.

8.       Podáním Nabídky zájemce výslovně prohlašuje, že:

a) výzva mu byla doručena na jeho žádost a kompletní, pozorně se seznámil s jejím obsahem, zejména s Pravidly a Podmínkami výběrového řízení, a s Výzvou souhlasí; b) je srozuměn s návrhem Dohody, kterou je připraven s prodávajícím a Kanceláří RE/MAX sjednat, bude-li k tomu Kanceláří RE/MAX vyzván v době závaznosti Nabídky; c) zavazuje se uhradit na základě uzavřené Dohody tzv. blokovací depozitum, jehož výši stanoví Podmínky výběrového řízení a prohlašuje, že k úhradě blokovacího depozita má zajištěny finanční prostředky v dostatečné výši; d) je připraven a má vážný zájem získat do svého vlastnictví Nemovitost; e) jeho Nabídka se řídí Pravidly; f) veškeré údaje jsou pravdivé a poskytovány s vážnou vůlí.

9.       Zájemce je vázán Nabídkou do jejího zániku dle těchto Pravidel.

10.      Nabídky, které nebudou odpovídat podmínkám Výzvy, nemusí prodávající vyhodnocovat.

11.       Kritéria hodnocení nabídek stanoví Podmínky výběrového řízení.

12.      Nabídky budou vyhodnoceny ve lhůtě dle Podmínek výběrového řízení. Má se za to, že Nabídka zájemce zanikla uplynutím lhůty k vyhodnocení Nabídek, nebude-li předtím zájemce vyrozuměn na kontaktní email, že jeho Nabídka byla zvolena. Tímto způsobem mohou zaniknout Nabídky všech zájemců.

13.      Zájemce, jehož Nabídku prodávající zvolil, obdrží na poskytnutý kontaktní email výzvu ke sjednání Dohody. Zájemce se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dní od doručení výzvy provést všechna potřebná právní jednání k tomu, aby Dohoda nabyla platnosti a účinnosti.

14.      Marným uplynutím lhůty dle předchozího bodu těchto Podmínek může být zájemci dle volby prodávajícího poskytnuta dodatečná lhůta ke splnění povinnosti nebo může být přímo z Výběrového řízení vyloučen. O vyloučení bude zájemce informován prostřednictvím kontaktní emailové adresy.

15.      Kancelář RE/MAX si vyhrazuje právo změnit Výzvu bez omezení. Změna je účinná okamžikem jejího oznámení zájemci (i prostřednictvím kontaktního emailu). Zájemce má právo vzít svou Nabídku zpět ve lhůtě 1 týdne ode dne účinnosti změn Výzvy, nejpozději však před uplynutím termínu k podání Nabídek, a to písemnou zprávou (i elektronicky) doručenou Kanceláři RE/MAX, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.

16.      Kancelář RE/MAX je oprávněna výběrové řízení Nemovitosti ukončit bez důvodu a náhrady. Nárok na náhradu škody je vyloučen.

17.       Výběrové řízení nemovitosti se řídí Podmínkami výběrového řízení a těmito Pravidly.


V Praze dne 9. prosince 2021


PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

* ZÁVAZNÁ NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ *

NÁVRH SMLOUVY O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA - REZERVAČNÍ SMLOUVA


Vážení zájemci, pokud by Vám nebylo cokoliv jasné, či jste potřebovali doplňující informace, neváhejte mě kdykoliv v průběhu výběrového řízení telefonicky kontaktovat

Jsem Vám k dispozici: 

+420 723 205 555


Přeji Vám hodně štěstí při výběrovém řízení...