#DANĚ // Potvrzeno soudem. Příjmy z Airbnb jsou příjmy z podnikání.

22.10.2021

Městský soud v Praze potvrdil ve sporu o charakter příjmů získaných prostřednictvím platformy Airbnb, že příjmy získané poskytováním takového ubytování je třeba danit podle § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy z podnikání), a nikoli jako příjmy podle § 9 (příjmy z pronájmu).


Finanční úřad doměřil za rok 2017 podnikatelce daň, kterou měla uhradit na základě poskytování ubytování zprostředkovaného platformou Airbnb. Podnikatelka podle tvrzení úřadu postupovala podle nesprávného paragrafu zákona o daních z příjmů, a tyto příjmy zdanila jako příjem z pronájmu. Po doměření daně argumentovala, že poskytovala ubytování bez doplňkových služeb, což je běžné při dlouhodobém pronájmu nemovitosti. Tvrdila, že pojem "dlouhodobý" není v zákoně dostatečně specifikován, a že je na straně finančního úřadu, aby dokázal, že nejde o dlouhodobý pronájem. Dále tvrdila, že nájemcům neposkytovala žádné služby. Finanční úřad před rozhodnutím o zdanění tohoto příjmu podle paragrafu 7 ale ověřoval právě dlouhodobost pronájmu, a to pomocí příchozích plateb na bankovní účet podnikatelky. Zjistil, že platby z Airbnb přicházely několikrát za týden, což znamená, že se jedná o krátkodobý pronájem, resp. ubytovací služby. A nejen to. Rozdílem je poskytování služeb Finanční správa vycházela z podstaty společnosti Airbnb, která zprostředkovává zájemcům krátkodobé ubytování, a také doprovodné služby, které s krátkodobým ubytováním bezprostředně souvisejí. Jde například o poskytování hygienických potřeb, ručníků, povlečení a podobně. Městský soud dal za pravdu finančnímu úřadu s tím, že účelem dlouhodobého pronájmu je uspokojení bytové potřeby nájemce, což pronájem na několik dnů v týdnu naprosto nesplňuje. Tento typ ubytování proto soud jasně označil za ubytovací službu podle § 2326 občanského zákoníku. Právní norma podle rozhodnutí soudu výslovně rozlišuje nájem a poskytnutí ubytovacích služeb, a to jak v občanském zákoníku, tak v navazujících zákonech, jako je zákon živnostenský či zákon o daních z příjmů. Pravidelná činnost, která je poskytována na relativně krátkou či předem vymezenou přechodnou dobu, svědčí o zacílení na osoby, které nehledají uspokojení bytové potřeby, ale potřeby přechodného ubytování. Příjmy z Airbnb jsou podnikáním Již před čtyřmi lety publikovala na svých webových stránkách finanční správa materiál "Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)", který podrobně popisuje všechny povinnosti poskytovatele ubytovacích služeb. Z materiálu vyplývá, že zatímco pronájem je charakteristická skutečnost, že pronajímatel zajišťuje jen nezbytné služby (dodávka vody a tepla, odvoz odpadu nebo osvětlení či úklid společných částí domu), při ubytování prostřednictvím webových portálů jsou často poskytovány i další služby, jako je úklid bytu, poskytování lůžkovin, doplňování toaletních potřeb nebo stravování. Což je charakter ubytovacích služeb. K nim potřebuje pronajímatel živnostenské oprávnění. Příjmy získané z této činnosti je pak třeba danit podle § 7 zákona o daních z příjmů. Navíc je třeba hradit pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Podnikatel musí také hradit obci poplatky z pobytu, a pokud ubytovává cizí státní příslušníky, hlásit jejich ubytování cizinecké policii. Poskytování ubytovacích služeb patří mezi živnosti volné, a tak není tak nutné splňovat speciální kvalifikaci. Stačí ohlásit zahájení podnikání na živnostenském úřadu, kde podnikateli vystaví živnostenské oprávnění.  

Zdroj: realitycechy.cz