#DANĚ // Daňové okénko I.

11.02.2021

Dotaz: Je možné v případě prodeje nemovité věci fyzickou osobou, který podléhá dani z příjmů, do výdajů zahrnout uhrazenou daň z nabytí nemovité věci?

Odpověď: Když se kupovala nemovitá věc za existence daně z nabytí nemovitých věcí a platil ji kupující, nestávala se přímým daňovým nákladem (ani se neúčtovala do nákladů v účetnictví), ale stala se součásti ocenění kupované nemovité věci. existovaly určité výjimky, například při vkladu nemovité věci do základního kapitálu obchodní korporace. Pokud tedy fyzická osoba nemá příjem z prodeje nemovité věci osvobozen od daně z příjmů, tak je výdajem k tomuto příjmu pořizovací (popř. zůstatková, byla-li stavba odpisována) cena prodávané nemovité věci. ta v sobě obsahuje také daň z nabytí. Proto se daň z nabytí samostatně neposuzuje.


Dotaz: Otec daroval před dvěma lety své dceři pozemek. Ve smlouvě je vyjádřen účel darování - k výstavbě rodinného domu. Dcera rodinný dům nepostavila a pozemek prodala. Peníze z prodeje předala otci. Má dcera povinnost zdanit příjem z prodeje pozemku? 

Odpověď: Podle dotazu nedošlo k tomu, že by někdo zpochybnil darování proto, že nebyl postaven rodinný dům. Proto je rozhodující, jak dlouho dcera pozemek vlastnila. Protože to bylo méně než 5 let, tak příjem z prodeje pozemku není osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a dcera ho musí uvést v daňovém přiznání. k příjmu si jako výdaj může uplatnit cenu pozemku určenou podle zákona o oceňování majetku k datu nabytí pozemku. to, že získaný příjem darovala otci, není důležité. Otec darované peníze nezdaní, protože je obdržel od dcery.


Dotaz: Bytový dům má několik podílových spoluvlastníků. Nyní došlo k neshodám v tom, že někteří spoluvlastníci chtějí uplatňovat daňové odpisy jako snížení základu daně z příjmů, dva spoluvlastníci s tím nesouhlasí. Je z toho cesta ven? 

Odpověď: ano, cesta z toho je velmi jednoduchá. Podle zákona o daních z příjmů si každý ze spoluvlastníků má evidovat svůj spoluvlastnický podíl a odpisy si uplatňuje nebo neuplatňuje podle vlastního uvážení bez ohledu na ostatní spoluvlastníky.


Dotaz: Fyzická osoba má příjmy z nájmu bytů v bytovém domě. Na opravy domu tvoří rezervy. Každý rok částku, o kterou se rezerva zvyšuje, deponuje na zvláštním bankovním účtu. Rezervy však tvoří "podle potřeby" každý rok v jiné výši. Myslím, že to není správný postup. 

Odpověď: nejprve je třeba uvést, že rezervy na opravy hmotného majetku se netvoří podle majetku (bytový dům), ale podle plánovaných oprav (střecha, fasáda, vnitřní rozvody apod.). S ohledem na různou plánovanou dobu realizace oprav pak může být v celkových součtech částka každý rok jiná. každý rok by měla být tvorba rezervy na opravu rovna podílu plánovaných nákladů na opravu a počtu let tvorby rezervy, tzn. rovnoměrná. Samozřejmě při změně rozpočtu opravy (mj. vlivem inflace, růstu cen materiálu aj.) se může v jednotlivých letech lišit. z dotazu však vyplývá, že rezerva je spíše tvořena podle toho, o kolik potřebuje poplatník snížit základ daně z příjmů. to je ale chybný přístup. Doplňuji, že poplatník by měl disponovat plánem oprav, rozpočtem na jednotlivé opravy, doklady o čerpání prostředků na opravy a zápisem o inventarizaci rezerv (odůvodněnost existence rezervy a její výše).

Zdroj: ARK ČR